Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Blog

Latest News and Promotions

separator

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2023r.

/ 0 Comments

Od 1 stycznia 2023r. podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od tej pory wynosić będzie 3490 zł brutto. Natomiast od dnia 1 lipca 2023r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3600 zł brutto.


separator

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2022r.

/ 0 Comments

Od 1 stycznia 2022r. podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od tej pory wynosić będzie 3010 zł brutto. 

W ślad za podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyższeniu ulegają też niektóre inne świadczenia takie jak dodatek za pracę w porze nocnej, zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za czas choroby czy też odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podwyższeniu – do 19,70 zł brutto – ulega też wysokość minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia.


separator

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2021r.

/ 0 Comments

Od 1 stycznia 2021r. podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od tej pory wynosić będzie 2800 zł brutto. 

W ślad za podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyższeniu ulegają też niektóre inne świadczenia takie jak dodatek za pracę w porze nocnej, zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za czas choroby czy też odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podwyższeniu – do 18,30 zł brutto – ulega też wysokość minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia.


separator

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2020r.

/ 0 Comments

Od 1 stycznia 2020r. podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od tej pory wynosić będzie 2600 zł brutto. 

W ślad za podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyższeniu ulegają też niektóre inne świadczenia takie jak dodatek za pracę w porze nocnej, zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za czas choroby czy też odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podwyższeniu – do 17 zł brutto – ulega też wysokość minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umowach o  świadczenie usług.


separator

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2019r.

/ 0 Comments

Od 1 stycznia 2019r. podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od tej pory wynosić będzie 2250 zł brutto.

W ślad za podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyższeniu ulegają też niektóre inne świadczenia takie jak dodatek za pracę w porze nocnej, zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za czas choroby czy też odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podwyższeniu – do 14,70 zł brutto – ulega też wysokość minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umowach o  świadczenie usług.


separator

Wypowiedź dla portalu natemat.pl w sprawie urlopów

/ 0 Comments

http://natemat.pl/219237,dobra-zmiana-w-kodeksie-pracy-a-sa-tacy-ktorzy-urlop-w-jednej-pracy-wykorzystuja-by-dorobic-w-drugiej


separator

Od 1 października 2017r. obniżeniu ulega wiek emerytalny

/ 0 Comments

Od dnia 1 października 2017r. obniżeniu ulega powszechny wiek emerytalny, który wynosić będzie: dla  kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65 lat. Osoby, które osiągną wymagany wiek ubiegając się o emeryturę powinny również wykazać odpowiedni staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe), który będzie wynosił: w przypadku kobiet 20 lat, zaś w przypadku mężczyzn 25 lat.
Zmiana ta wynika z  ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 38).


separator

Przywrócenie do pracy po wypowiedzeniu umowy

/ 0 Comments

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, któremu wypowiedziano umowę o pracę, może się domagać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, zaś jeżeli  umowa uległa już rozwiązaniu (tzn. jeżeli upłynął już okres wypowiedzenia i stosunek pracy wygasł), to może się domagać albo przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowania za nieuzasadnione lub dokonane z naruszeniem prawa wypowiedzenie umowy o pracę. Decyzja w tym zakresie należy do pracownika. Jednakże w niektórych sytuacjach sąd orzekający w sprawie może nie uwzględnić żądania pracownika dotyczącego przywrócenia go do pracy i zamiast tego orzec na jego rzecz odszkodowanie. Zgodnie z treścią art. 45 § 2 kodeksu pracy, Sąd ma taką możliwość, jeżeli ustali, że mimo iż w sporze to pracownik ma rację to jednak uwzględnienie żądania pracownika jest niemożliwe lub niecelowe (np. gdyby przywrócenie pracownika do pracy było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, z powodu poważnego konfliktu z przełożonym, faktycznej likwidacji stanowiska pracy i braku środków na utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, stwierdzonej zaświadczeniem lekarza medycyny pracy niezdolności pracownika do pracy na określonym stanowisku).

Powyższa możliwość nie ma zastosowania do pracowników, których stosunek pracy objęty jest  szczególną ochroną  np.  znajdujących się w tzw. wieku przedemerytalnym, w okresie ciąży czy  urlopu macierzyńskiego – takim pracownikom, jeżeli dochodzą uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy – sąd nie ma możliwości zasądzenia odszkodowania w miejsce ich pierwotnego żądania. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za dwa miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za jeden miesiąc. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników w wieku przedemerytalnym oraz kobiet w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego a także pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego – takim pracownikom przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy.


separator

Wydłużenie terminu na odwołanie się od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

/ 0 Comments

Po zmianie kodeksu pracy dokonanej nowelą z dnia 16 grudnia 2016r., od dnia 1 stycznia 2017r. wydłużony został termin na odwołanie się do sądu pracy od wypowiedzenia oraz rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę. Do tej pory termin ten wynosił – przy wypowiedzeniu umowy 7 dni zaś przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia 14 dni. Obecnie termin został ujednolicony i w obydwu przypadkach wynosi 21 dni od daty doręczenia pisma o wypowiedzeniu lub zawiadomienia o rozwiązaniu umowy albo od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.


separator

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2017 r.

/ 0 Comments

Od 1 stycznia 2017r. podwyższeniu ulega kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od tej pory wynosić będzie 2000 zł brutto.  W przeciwieństwie do wcześniejszych uregulowań, kwota ta dotyczy również pracowników w pierwszym roku ich pracy.

W ślad za podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyższeniu ulegają też niektóre inne świadczenia takie jak dodatek za pracę w porze nocnej, zasiłek chorobowy i wynagrodzenie za czas choroby czy też odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Podwyższeniu – do 13 zł brutto – ulega też wysokość minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umowach o  świadczenie usług.


separator