Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Archive


Brak ewidencji czasu pracy a wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/745546,Brak-ewidencji-czasu-pracy-a-wynagrodzenie-za-prace-w-godzinach-nadliczbowych.html

separator

Brak właściwie prowadzonej ewidencji czasu pracy, nie uchroni przed zapłatą za godziny nadliczbowe

http://mondaynews.pl/brak-wlasciwie-prowadzonej-ewidencji-czasu-pracy-nie-uchroni-przed-zaplata-za-godziny-nadliczbowe/

separator

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

/ 0 Comments

W przypadku niewykorzystania przez pracownika całego lub części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Prawo do ekwiwalentu jest niezależne od sposobu ustania stosunku pracy i podlega ochronie w takim samym zakresie jak wynagrodzenie ze stosunku pracy i zgodnie z orzecznictwem SN nie mogą być z niego potrącane bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie inne należności niż określone w art. 87 § 1 kodeksu pracy. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest na podstawie wysokości wynagrodzenia pracownika poprzedzającego nabycie prawa do ekwiwalentu (zasady jego obliczania szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop).
W wypadku niewypłacalności pracodawcy ekwiwalent za urlop przypadający w roku w którym ustał stosunek pracy pracownika podlega zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


separator

Roszczenia pracownika związane z mobbingiem w miejscu pracy

/ 0 Comments

Artykuł 94 ³ § 2 kodeksu pracy stanowi, że „Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.”
Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę której doznał. Natomiast pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę (i w piśmie skierowanym do pracodawcy wskazał mobbing jako przyczynę rozwiązania umowy), może również dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości co najmniej jednego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jako, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, nie ma większego znaczenia czy mobbingu wobec pracownika dopuszczają się jego przełożeni czy też inni pracownicy.


separator

Urlop wypoczynkowy pracownika

/ 0 Comments


separator

Zaspy usprawiedliwiają nieobecność pracownika

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/588877,zaspy-usprawiedliwiaja-nieobecnosc-pracownika.html

separator

ABC transakcji zagranicznej

http://superbiz.se.pl/firma/abc-transakcji-zagranicznej_218981.html

separator