Kancelaria Prawa Pracy
Żurawia 22 lok. 711, Warszawa

phone icon505168398
divider

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

separator

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

/ 0 Comments /

W przypadku niewykorzystania przez pracownika całego lub części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Prawo do ekwiwalentu jest niezależne od sposobu ustania stosunku pracy i podlega ochronie w takim samym zakresie jak wynagrodzenie ze stosunku pracy i zgodnie z orzecznictwem SN nie mogą być z niego potrącane bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie inne należności niż określone w art. 87 § 1 kodeksu pracy. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest na podstawie wysokości wynagrodzenia pracownika poprzedzającego nabycie prawa do ekwiwalentu (zasady jego obliczania szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop).
W wypadku niewypłacalności pracodawcy ekwiwalent za urlop przypadający w roku w którym ustał stosunek pracy pracownika podlega zaspokojeniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

separator